Regulamin świadczenia usług poczciwaszkoda.pl

§1 DEFINICJE

 1. Ilekroć niniejszy Regulamin, posługuje się bez bliższego określenia terminem:
  1. Administrator Danych Osobowych – należy przez to rozumieć podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, tj. spółkę pod firmą: MBCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (31-231) Krakowie przy ul. Bociana nr 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001098181NIP: 9452290082REGON: 528277425;
  2. Formularz kontaktowy – należy przez to rozumieć usługę (nieodpłatną) świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi nawiązania kontaktu (m.in. wysłania zapytania, oświadczenia, reklamacji) z Usługodawcą poprzez interaktywny formularz, dostępny w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. Polityka prywatności – należy przez to rozumieć dokument informacyjny, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także innych podmiotów tam wskazanych, przyjęty przez Administratora Danych Osobowych, dostępny w Serwisie;
  4. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
  5. Serwis – należy przez to rozumieć stronę internetową, działającą pod domeną poczciwaszkoda.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia na niej dostępne;
  6. Usługa – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę przesłania informacji i danych, świadczoną drogą elektroniczną (Formularz kontaktowy) przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  7. Usługodawca – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: MBCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (31-231) Krakowie przy ul. Bociana nr 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001098181NIP: 9452290082REGON: 528277425;
  8. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i działającego w jego ramach Formularza kontaktowego, oraz zapoznała się z obowiązującym u Usługodawcy Regulaminem oraz Polityką prywatności, i zaakceptowała ich postanowienia.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi (nieodpłatnej) drogą elektroniczną, dostępnej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Serwis prowadzony jest przez MBCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (31-231) Krakowie przy ul. Bociana nr 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001098181NIP: 9452290082REGON: 528277425.
 4. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych, przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności z Formularza kontaktowego.
 5. Serwis stanowi własność Usługodawcy. Zabrania się umieszczenia lub wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym (w szczególności naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich), a także ingerowania w jego funkcjonalność oraz sposób działania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie, do zapoznania się przez Użytkownika pod zakładką Regulamin świadczenia usług.
 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i działającego w jego ramach Formularza kontaktowego winien się zapoznać z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 8. Kontakt Użytkownika z Usługodawcą jest możliwy:
  1. korespondencyjnie na adres: MBCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bociana nr 18, 31-231 Kraków;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 723-000-525;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@poczciwa.pl;
  4. za pomocą Formularzu kontaktowego w Serwisie.

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji lub logowania.
 2. Do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a także Usługi na nim świadczonej, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do poczty elektronicznej, komputera, laptopa bądź innego urządzenia multimedialnego, którego system informatyczny i warunki techniczne spełniają następujące kryteria: dostęp do Internetu, procesor min. 800 MHz, 512 MB RAM, karta graficzna i ekran obsługujący rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów (zalecana rozdzielczość 1024×768), zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji min 7.0 bądź nowszej, lub inne przeglądarki internetowe takie jak Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, Opera, Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, Safari, z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. Konieczność zapewnienia technicznej zgodności pomiędzy urządzeniem (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) oraz systemem teleinformatycznym i telekomunikacyjnym, a Serwisem, spoczywa na Użytkowniku.
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się Polityce prywatności.
 5. Usługodawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługi świadczonej w ramach Serwisu, podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 6. Korzystanie z Serwisu (w tym z Usługi) jest bezpłatne.

 

§4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia świadczenie Usługi (nieodpłatnej) drogą elektroniczną (w postaci Formularza kontaktowego), na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie;
 2. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy, w zakresie tematycznym, określonym przez treść Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie korzystania z Formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie zawierana jest w chwili kliknięcia pola „Wyślij Zapytanie” przy Formularzu kontaktowym, na czas oznaczony, do momentu doręczenia wiadomości UsługodawcyUsługa ta ma charakter jednorazowy. W ramach przedmiotowej Usługi Użytkownik winien wypełnić dostępne w Formularzu kontaktowym pola, podając swoje dane osobowe w postaci imienia, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego. Zasady i warunki przetwarzania przedmiotowych danych osobowych określa Polityka prywatności. Do chwili kliknięcia pola „Wyślij Zapytanie” Użytkownik ma możliwość swobodnego kształtowania treści wiadomości, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego RegulaminuUsługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie, jest nieodpłatna i dobrowolna.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa § 4 ust. 3 Regulaminu, jest dobrowolne, przy czym brak wskazania przedmiotowych danych może uniemożliwić skorzystanie z Formularza kontaktowego przez Użytkowania.
 5. Warunkiem zawarcia przez Użytkowania umowy o świadczenie Usługi jest uprzednie wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zapytanie, oświadczenie lub reklamację, poprzez kanały komunikacyjne wskazane w treści Formularza kontaktowego, a także potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Polityki prywatności i Regulaminem (w tym z informacjami o danych identyfikujących Administratora Danych Osobowych). Wyżej wymienione oświadczenie składane jest przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym poprzez odznaczenie pola treści oświadczenia.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania stosunku prawnego, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w trybie natychmiastowym (bez podania jakiejkolwiek przyczyny) w każdej chwili poprzez złożenie stosownego oświadczenia na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem dowolnych kanałów komunikacyjnych wskazanych do kontaktu z Usługodawcą w niniejszym Regulaminie (w tym również poprzez Formularz kontaktowy). Uprawnienia i prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych określa Polityka prywatności.
 7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik w sposób rażący (obiektywny i bezprawny) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności nie przestrzega zakazu określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w powyższym trybie może nastąpić po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń niniejszego Regulaminu.
 8. Usługa określona w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu świadczona jest 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 9. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi, z powodu konieczności prowadzenia prac modernizacyjno-technicznych lub konserwatorskich w zakresie systemu informatycznego Serwisu bądź urządzeń zapewniających funkcjonalność Serwisu, a także z uwagi na zmiany organizacyjne u Usługodawcy.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usługi drogą elektroniczną określa § 3 niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu Formularza kontaktowego, w szczególności informacje te nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 

§5 INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca w Serwisie prezentuje również informacje, w tym także informacje handlowe, w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi zapoznanie się z treściami zamieszczonymi w Serwisie, w postaci materiałów tekstowych, obrazów lub video.
 2. Wszelkie informacje, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia zamieszczane przez Usługodawcę Serwisie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, stosownie do treści art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§6 REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Usługodawcy reklamacji w przypadku nienależytego wykonania Usługi lub jej niewykonania.
 2. Reklamację można złożyć w dowolny sposób przewidziany przez powszechnie obowiązujący przepisy prawa, w szczególności pisemnie (pozostawiając pismo u Usługodawcy lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Usługodawcy), za pomocą poczty elektronicznej lub przy użyciu Formularza kontaktowego.
 3. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik podał następujące informacje:
  1. opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
  2. rodzaj i datę wystąpienia przypadku nienależytego wykonania Usługi lub jej niewykonania;
  3. danych kontaktowych Użytkownika i określenia kanałów komunikacyjnych, na które Użytkownik wyraża zgodę przy rozpatrywaniu reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu dni) od daty jej otrzymania. Usługodawca zajmie stanowisko w przedmiocie reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej, za pomocą kanałów komunikacyjnych, na które wyraził zgodę Użytkownik przy zgłoszeniu reklamacyjnym, a przypadku braku takiej zgody, pisemnie w drodze korespondencyjnej (o ile takie dane zostaną podane przez Użytkownika).
 5. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych (w tym uprawnienia i prawa Użytkownika) w przypadku złożenia reklamacji przez Użytkownika określa Polityka prywatności.

 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Formularza kontaktowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Usługodawca wskazuje, iż szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej w Serwisie.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje przez nieoznaczony.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego utrwalenie, zabezpieczenie i pobranie (zapis w pamięci urządzenia Użytkownika). W każdym przypadku Użytkownik może zażądać od Usługodawcy doręczenia (nieodpłatnie) niniejszego Regulaminu na wskazany przez żądającego adres poczty elektronicznej, w formie pliku o formacie PDF.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowej wersji przedmiotowego dokumentu z ważnych przyczyn (przez ważne przyczyny należy rozumieć w szczególności zmiany w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmianę profilu działalności Usługodawcy lub oferowanego w ramach Serwisu zakresu usług). Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego lub nowego Regulaminu na stronie internetowej www.poczciwaszkoda.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.