Polityka prywatności poczciwaszkoda.pl

Informacja wstępna

Zapewnienie prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Kontrahentów i użytkowników strony internetowej, zamieszczonej pod adresem www.poczciwaszkoda.pl, zwanej dalej także „Serwisem”, stanowi priorytet w działaniach podejmowanych przez właściciela marki Poczciwa Szkoda, tj. MBCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej również jako „Spółka”. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo cenicie sobie Waszą prywatność, dlatego z najwyższą starannością dbamy o odpowiednie zabezpieczenie Waszych danych osobowych, stąd też niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasad i postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie), zwanego w dalszej części Polityki prywatności „RODO”, a także innych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

Naszym celem jest przedstawienie Wam szerokiej i rzeczowej informacji, związanej z powierzonymi Spółce danymi osobowymi, abyście mieli pewność, że Wasze dane są odpowiednio chronione i bezpieczne.

W niniejszym dokumencie chcemy Wam przybliżyć w szczególności:

 • wszelkie okoliczności związane z procesem i sposobem przetwarzania Waszych danych osobowych przez Spółkę;
 • zakres i rodzaj zbieranych przez Spółkę danych osobowych;
 • cel i podstawę prawną przetwarzania przez Spółkę Waszych danych osobowych;
 • okres czasu przez jaki Wasze dane osobowe będą w Spółce przechowywane;
 • okoliczności związane z ewentualnym przekazywaniem Waszych danych osobowych na rzecz innych podmiotów współpracujących ze Spółką, w granicach określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Wasze prawa związane z procesem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Na naszej stronie internetowej (www.poczciwaszkoda.pl) oferujemy Wam szeroką gamę usług, dlatego też podstawową kwestią w działalności Spółki jest zapewnienie Wam sprawnej obsługi, a także przejrzystości obowiązujących u nas procedur oraz zasad działania, zwłaszcza w zakresie gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych osobowych, które nam podaliście w trakcie naszej współpracy lub korzystania z Serwisu.

Pamiętajcie, iż niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie i obowiązuje każdego, kto korzysta z naszej strony internetowej www.poczciwaszkoda.pl lub:

 • podejmuje czynności ze Spółką w celu zawarcia umowy;
 • zawarł ze Spółką umowę związaną ze świadczonymi przez nią usługami;
 • współpracuje biznesowo (gospodarczo) ze Spółką (w tym także współpracownik bądź pracownik takiego przedsiębiorcy, jeżeli jego dane osobowe zostały przekazane Spółce w ramach współpracy handlowej);
 • kontaktuje się ze Spółką w sposób tradycyjny (mailowo lub telefoniczne) bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, np. w celu uzyskania informacji o usługach świadczonych przez Spółkę bądź przedstawienia oferty handlowej;
 • korzysta z profili Spółki w mediach społecznościowych;
 • wyraził zgodę na przesyłanie do niego przez Spółkę informacji handlowych poprzez stosowny kanał komunikacyjny (objęty przedmiotową zgodą);
 • kontaktuje się ze Spółką w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Każdy z Was powinien, przed skorzystaniem z Serwisu bądź usług oferowanych przez Spółkę, a także w przypadku chęci nawiązania współpracy gospodarczej ze Spółką, zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej jako „Administrator”), przekazywanych przez Ciebie w przypadkach, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, jest MBCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (31-231) Krakowie przy ul. Bociana nr 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001098181NIP: 9452290082REGON: 528277425.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub zastrzeżeń związanych z niniejszym dokumentem (Polityka prywatności), a także w przypadku chęci uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych bądź złożenia stosownego oświadczenia, możesz swobodnie się z nami kontaktować w sposób i zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi poniżej:

 • korespondencyjnie na adres: MBCA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bociana nr 18, 31-231 Kraków;
 • telefonicznie pod numerem: +48 723-000-525;
 • mailowo pod adres: kontakt@poczciwaszkoda.pl.

 

Pojęcia, jakich używamy na potrzeby niniejszego dokumentu

Na potrzeby niniejszego dokumentu przedstawiamy Ci definicje pojęć, którymi posługujemy się w ramach przedmiotowego dokumentu:

 • dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • administrator danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 • podmiot przetwarzając – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • dane genetyczne – oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od osoby fizycznej;
 • dane biometryczne – oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Serwisu, zbieramy dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Wizyta w siedzibie Spółki lub w biurze przez nią prowadzonym (zapytanie o informację lub ofertę) – w trakcie wizyty w siedzibie Spółki lub w jej biurze wizerunek Twojej osoby może być rejestrowany przez system monitoringu wizyjnego, który będzie przechowywany w naszych systemach elektronicznych (na warunkach szczegółowo opisanych w informacji o monitoringu wizyjnym, dostępnej publicznie w siedzibie Spółki lub w jej biurze – o ile w danej placówce funkcjonuje monitoring wizyjny), ponadto jeżeli zdecydujesz się na złożenie nam zapytania o informację w przedmiocie świadczonych przez nas usługach bądź w celu przedstawienia oferty handlowej, a także o inną informację związaną z naszą działalnością, możesz zostać poproszony o wskazanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (możesz zostać również poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, jeżeli będzie to wymagało obsługi Twojego zapytania). Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli będziesz chciał uzyskać żądaną przez siebie informację lub ofertę handlową, a nie będzie możliwa ona do przekazania w chwili złożenia zapytania, Twoje dane osobowe będą nam potrzebne do udzielania Ci niezbędnych informacji poprzez wskazany przez Ciebie kanał komunikacyjny.
 • Wizyta w siedzibie Spółki lub w biurze przez nią prowadzonym (czynności zmierzające do zawarcia umowy, realizacja umowy) – w trakcie wizyty w siedzibie Spółki lub w jej biurze wizerunek Twojej osoby może być rejestrowany przez system monitoringu wizyjnego, który będzie przechowywany w naszych systemach elektronicznych (na warunkach szczegółowo opisanych w informacji o monitoringu wizyjnym, dostępnej publicznie w siedzibie Spółki lub w jej biurze – o ile w danej placówce funkcjonuje monitoring wizyjny), ponadto w przypadku podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub w trakcie realizacji umowy, możesz zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres do korespondencji (możesz zostać również poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, jeżeli będzie to wymagało obsługi Twojego sprawy). Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji. W sytuacji gdy jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zawrzeć z nami umowę w zakresie świadczonych przez nas usług, możemy dodatkowo poprosić Cię o wskazanie numeru NIP oraz REGON. Wskazanie przez Ciebie takich danych osobowych jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego
 • Korzystanie z Serwisu – w ramach korzystania z naszych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej zbierane są dane pasywne w postaci dalszych informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych (tj. IP adres, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego). Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies i danych nawigacyjnych (o czym szerzej mowa przy opisie Polityki Cookies). Powyższe dane zbierane są automatycznie w trakcie Twojej wizyty w Serwisie. Pamiętaj, że możesz ustawić przeglądarkę w swoim komputerze tak, aby ostrzegała Cię w sytuacji, gdy przesyłany jest plik cookie lub też aby w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. Zwracamy jednak uwagę, iż w przypadku zablokowania przez Ciebie przesyłania plików cookies, niektóre funkcje naszego Serwisu mogą działać w sposób ograniczony lub nie działać w ogóle.
 • Kontakt ze Spółką lub biurem przez nią prowadzonym – jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych (np. w celach związanych z obsługą Klienta, złożenia zapytania o informację o świadczonych przez nas usługach bądź w celu przedstawienia oferty handlowej), takich jak telefon, poczta elektroniczna czy komunikator na portalu społecznościowym, możemy Cię poprosić o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może uniemożliwić Nam udzielenie Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie, wniosek lub oświadczenie.
 • Korzystanie z profilów Spółki dostępnych w mediach społecznościowych – Spółka może prowadzić swoje profile w określonych mediach społecznościowych, na których będą zamieszczane informacje o jej działalności i aktualnej ofercie w zakresie usług przez nią świadczonych. Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić taki profil, a nadto wejdziesz z nim w interakcję (zamieszczenie hashtaga, wstawienie komentarza, dodanie opinii, polubienie) za pośrednictwem własnego profilu, będzie to oznaczało udostępnienie nam Twoich danych osobowych (np. imię i nazwisko, pseudonim, nick, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Twój post lub polubienia). Pamiętaj, że podanie przez Ciebie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne i to Ty decydujesz o wejściu z naszym profilem w interakcję. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych (wejście w interakcję), o których mowa powyżej, może okazać się niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych przez Spółkę konkursach lub akcjach promocyjnych.
 • Korespondencja ze Spółką poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie – jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z kanału komunikacyjnego dostępnego w Serwisie (formularz kontaktowy), przy jego wypełnianiu zostaniesz poproszony o wskazanie następujących danych osobowych: imię, adres mailowy i numer telefonu. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych zawartych formularzu może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, wniosek lub oświadczenie.
 • Marketing bezpośredni prowadzony przez Spółkę – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (ew. imienia i nazwiska), aby informować Cię na bieżąco o aktualnej ofercie usług świadczonych przez Spółkę, a także o różnego rodzaju akcjach promocyjnych bądź rabatowych. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie wymaga Twojej zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych, po czym Twoje dane zostaną usunięte z listy mailingowej lub telefonicznej Administratora.

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych związanych z tzw. danymi wrażliwymi, tj. danych genetycznych lub biometrycznych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pamiętaj, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w oparciu o podstawy prawne ustanowione w RODO oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Poniżej możesz się dowiedzieć w jakim celu zbieramy Twoje dane osobowe, a także na jakiej podstawie prawnej przedmiotowe dane są gromadzone i przetwarzane.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. Na podstawie Twojej zgody w celu przesyłania do Ciebie bieżących informacji marketingowych o aktualnej ofercie Spółki w zakresie usług przez nią świadczonych, jak również o akcjach promocyjnych organizowanych przez Spółkę;
 • jedynie w celach stosowania marketingu, poprzez kanały komunikacyjne, na które wyraziłeś zgodę;
 • w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej.

Pamiętaj, że zgoda, o której mowa powyżej jest dobrowolna oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, bowiem to właśnie Twoja zgoda stanowi podstawę prawną dla naszych działań w zakresie marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Z chwilą wycofania Twojej zgody zaprzestaniemy w trybie natychmiastowym przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie i w zakresie określonym powyżej.

 1. Na podstawie Twojej zgody w celu kontaktu/korespondencji z Twoją osobą za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych wybranych przez Ciebie (w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie);
 • jedynie w celach związanych z udzieleniem Tobie odpowiedzi na złożone nam zapytanie o informację w przedmiocie świadczonych przez nas usługach bądź w celu przedstawienia Tobie oferty handlowej, a także innej informacji związanej z naszą działalnością;
 • w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej.

Pamiętaj, że zgoda, o której mowa powyżej jest dobrowolna oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, bowiem to właśnie Twoja zgoda stanowi podstawę prawną dla naszych działań w zakresie kontaktu/korespondencji. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Z chwilą wycofania Twojej zgody zaprzestaniemy w trybie natychmiastowym przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie i w zakresie określonym powyżej.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą (w zakresie świadczenia usług) lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a zmierzających do zawarcia przedmiotowego stosunku prawnego;
 • jedynie w celach związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy (w zakresie świadczenia usług);
 • w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL, adresu zamieszkania (ewentualnie innych danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do załatwienia Twojej sprawy), a w przypadku przedsiębiorcy również numeru NIP oraz REGON.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego, ciążącego na niej na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • jedynie w celu związanym z prawidłowym dokumentowaniem transakcji handlowych oraz prowadzeniem ksiąg podatkowych i rozliczeniowych;
 • w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, a w przypadku przedsiębiorcy również numeru NIP oraz REGON.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne oraz zależy tylko i wyłącznie od Twojej decyzji, przy czym w niektórych sytuacjach niepodanie przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego.

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (Administratora);
 • w celu dbania o Twoje i nasze bezpieczeństwo (w tym pracowników oraz mienia Spółki);
 • w celu związanym z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;
 • w celu polepszania naszych towarów i usług;
 • w celu badania satysfakcji Klientów;
 • w zakresie danych pozyskanych od Klienta przy kontakcie, współpracy czy też korzystania z Serwisu lub profili społecznościowych.

 

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub celów określonych w niniejszym dokumencie, a także celem spełnienia odpowiednich wymagań i regulacji prawnych. Po upływie czasu do przechowywania i przetwarzania danych osobowych ulegają one skasowaniu lub anonimizacji.

Szczegółowe informacje w zakresie okresu przechowywania danych osobowych:

 • dane osobowe uzyskane z monitoringu wizyjnego przechowujemy przez okres 30 dni, zaś po tym czasie, są one nadpisywane, bez możliwości ich otworzenia;
 • dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym –2, 3 lub 6 lat w zależności od charakteru i podstawy roszczenia, a także przez okres związany z koniecznością przechowywania dokumentacji podatkowej – 5 lat);
 • dane osobowe uzyskane w związku kontaktem/korespondencją z Twoją osobową przechowujemy do momentu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, wniosek lub oświadczenie, bądź też do momentu wycofania przez Ciebie zgody do ich przetwarzania w tym celu;
 • dane osobowe uzyskane w związku marketingiem bezpośrednim przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody do ich przetwarzania w tym celu;
 • dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu lub profili społecznościowych Spółki, przechowujemy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku danych osobowych, w stosunku do których przepis prawa nakłada obowiązek ich natychmiastowego usunięcia, proces ten dokonywany jest niezwłocznie.

 

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane w siedzibie Spółki w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne, zgodne z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nasze systemy informatyczne posiadają odpowiednie zabezpieczenia w postaci zapory ogniowej, programów antywirusowych. Dane w formie papierowej zabezpieczają odpowiednie środki ochrony fizycznej. Wobec naszych pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, stosujemy klauzule poufności, celem zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Nas dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Powierzenie danych osobowych innym podmiotom.

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane na rzecz podmiotów trzecich, współpracujących ze Spółką. Chcemy, żebyś wiedział, iż za każdym razem, kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, robimy to jedynie w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z odpowiednią klauzulą poufności. Od naszych partnerów, z którymi współpracujemy, wymagamy, aby dane osobowe im przekazywane były odpowiednio chronione i zabezpieczone, w sposób odpowiadający standardom stosowanym przez Spółkę. Nie pozwalamy, aby dane osobowe, które zostały powierzone naszym partnerom, były wykorzystywane przez nich do celów marketingowych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • współpracującej z nami firmie kadrowo-księgowej, zajmującej się obsługą naszej Spółki;
 • współpracującej z nami kancelarii prawnej, zajmującej się obsługą naszej Spółki;
 • współpracującym z nami firmom kurierskim i pocztowym, zajmującym się obsługą korespondencji do naszych Klientów;
 • współpracującym z nami firmom informatycznym, zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszej infrastruktury technicznej i informatycznej.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenie

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się ręcznie i automatycznie w elektronicznych systemach informatycznych, w elektronicznej i papierowej formie.

W celu zapewnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych podjęliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zabezpieczają je przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nadużyciem, uszkodzeniem lub nieuprawnionym bądź nielegalnym dostępem.

Dane osobowe przetwarzamy samodzielnie, przy użyciu naszych pracowników (posiadających odpowiednie klauzule poufności), zaś w niektórych przypadkach poprzez naszych partnerów biznesowych, tj. dostawców usług księgowych i prawniczych, firmy kurieskie, dostawców IT, usług hostingowych, baz danych i innych narzędzi programowych. Przed rozpoczęciem współpracy z naszym partnerem prowadzimy odpowiednią weryfikację jego poziomów bezpieczeństwa i ochrony, aby w sposób należyty wybrać najlepsze na rynku podmioty. Przed rozpoczęciem współpracy zawsze zawieramy z naszym partnerem stosowną umowę dotyczącą zachowania poufności i tajemnicy w zakresie przekazywanych danych osobowych.

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzanie przez Spółę Twoich danych osobowych?

Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO, przysługuje Ci szereg uprawnień w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych. Jest dla nas niezmiernie ważne abyś miał ich świadomość i mógł z nich skorzystać w każdym przypadku, gdy uznasz to za stosowne, w granicach obowiązujących przepisów prawa. Pamiętaj też, że zawsze jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w przypadku, gdy będziesz miał jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia, co do treści Polityki prywatności, w tym Twoich uprawnień w niej wskazanych.

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

W każdym momencie masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Możesz wystąpić do nas w tym zakresie ze stosownym wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji w tym zakresie.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODOwobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;  
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODOwobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niewłaściwy lub niezgody z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję w sprawie takiej skargi można kierować do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę w (00-193) Warszawie przy ul. Stawki nr 2.

Przez cały czas naszej działalności dążymy do podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych, stąd też będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli również z nami podzielisz się swoimi uwagami bądź zastrzeżeniami w tym zakresie, co w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Twojego uprawnienia do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Polityka Cookies

Korzystając z Serwisu musisz wiedzieć, że strona internetowa poczciwaszkoda.pl używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych (dane informatyczne), zawierające unikalny identyfikator, wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku urządzenia (komputerze, laptopie czy smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

W plikach Cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych w Serwisie.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” pliki Cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki Cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień;
 • „analityczne” pliki Cookies – umożliwiające tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu;
 • „reklamowe” pliki Cookies – umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych, dostosowanych do ich zainteresowań.

Pamiętaj, że możesz ustawić przeglądarkę w swoim komputerze tak, aby ostrzegała Cię w sytuacji, gdy przesyłany jest plik Cookie lub też aby w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. Zwracamy jednak uwagę, iż w przypadku zablokowania przez Ciebie przesyłania plików Cookies, niektóre funkcje naszego Serwisu mogą działać w sposób ograniczony lub nie działać w ogóle. Zakres wykorzystywania plików Cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje o plikach Cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Nasza firma nieustannie się rozwija, dostosowując swoją ofertę do aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów, stąd też zarówno oferowany przez nas asortyment, jak i świadczone przez Spółkę usługi mogą podlegać okresowym zmianom. Mamy również świadomość, iż w przyszłości mogą nastąpić zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też Polityka prywatności podlega systematycznym audytom prawnym, celem zapewnienia zgodności z prawem przyjętych w niej rozwiązań. Z powyższych względów informujemy, iż treść przedmiotowego dokumentu (Polityki prywatności) może podlegać w późniejszym okresie zmianom lub aktualizacji, o czym niezwłocznie poinformujemy Was na naszym Serwisie, zamieszczając tam nową treść Polityki prywatności. W miarę możliwości będziemy się starali przekazywać informację o zmianach w treści niniejszego dokumentu z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez kanały komunikacyjne, na które wyraziłeś zgodę. Zachęcamy do regularnego śledzenia naszego Serwisu i wszelkich dokumentów związanych z jego funkcjonowaniem, które się na nim znajdują. Wierzymy, że dzięki temu będziesz nie tylko na bieżąco z naszą ofertą, ale również nie będą Ci obce zasady i procesy związane z działalnością Serwisu.